Archive for the ‘Агроресурси’ Category.

Вологозабезпеченість посівів озимої пшениці в умовах глобального потепління на півдні Степу України

УДК 633.11: 631.5

О. Л. РОМАНЕНКО, канд. с.-г. наук, С. Р. КОНОВА, С.В. БАЛЬОШЕНКО, канд. с.-г. наук, Запорізька філія ДУ «Держґрунтохорона»

Л.В. ДАЦЬКО, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Наведені експериментальні дані та результати метеорологічних спостережень Запорізької ДСГДС, яка розташована в зоні південного Степу України. На основі багаторічних досліджень проведено глибокий аналіз і зроблено прогноз щодо накопичення і збереження запасів продуктивної вологи в ґрунті під посівами пшениці м’якої озимої в умовах глобального потепління клімату.

Ключові слова: попередники, строки сівби, запаси продуктивної вологи в ґрунті, потепління, вбирання води ґрунтом, гідротермічний коефіцієнт Continue reading ‘Вологозабезпеченість посівів озимої пшениці в умовах глобального потепління на півдні Степу України’ »

Врахування погодно-кліматичних умов при оцінці ефективності функціонування рисових зрошувальних систем

УДК 631.674:633.18.03

А.М. РОКОЧИНСЬКИЙ, док. техн. наук, В.О. ТУРЧЕНЮК, канд. техн. наук, Н.В. ПРИХОДЬКО, Національний університет водного господарства та природокористування

Розглянута прогнозна оцінка формування погодно-кліматичних умов зони рисосіяння України в найближчій і віддаленій перспективі та їх вплив на природно-меліоративні режими рисових зрошувальних систем.

 Ключові слова: погодно-кліматичні умови, оцінка ефективності функціонування, рисові зрошувальні системи Continue reading ‘Врахування погодно-кліматичних умов при оцінці ефективності функціонування рисових зрошувальних систем’ »

Сучасне сільськогосподарське використання земель гумідної зони України

УДК 631.11

Л.В.ДАЦЬКО, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації

У статті за даними статистичної звітності проаналізовані особливості сільськогосподарського виробництва на землях гумідної зони України. Встановлено, що за останні 25 років площа сільськогосподарських угідь у цій зоні зменшилася на 1,9, а ріллі – 1,2 млн га, при цьому рівень розорюваності земель сільськогосподарського призначення становить 71 %. У 2014 р. у структурі посівних площ більшість ріллі (51 %) була відведена під зернові і зернобобові культури, 25 % – під технічні, 13 % – кормові культури і 11 % – картоплю і овоче-баштанні культури. При цьому порівняно з 1990 р. площі соняшнику в гумідній зоні зросли у 24 рази, кукурудзи на зерно – 6, ріпака – 4 рази. Натомість зменшилися площі під пшеницею,  плодами і ягодами, льоном-довгунцем, кормовими культурами тощо. За останні 25 років відмічено збільшення врожайності практично всіх сільськогосподарських культур, що пов’язано з вирощуванням більш продуктивних сортів і гібридів та зміною клімату. Також за цей період кількість ВРХ у гумідній зоні зменшилася у 5,5 разів, внесення мінеральних добрив  – 4,5 рази, а внесення органічних добрив – у 13 разів.

 Ключові слова: гумідна зона, врожайність сільськогосподарських культур, мінеральні та органічні добрива, сільськогосподарські угіддя, тваринництво  Continue reading ‘Сучасне сільськогосподарське використання земель гумідної зони України’ »

Екологічний аудит меліорованих агроландшафтів в сучасних умовах

УДК 657.6

 О.О. СИДОРЕНКО канд. с.-г. наук, К.В. ПОЛІЩУК, канд. с.-г. наук, О.М. НЕЧАЙ, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Проведено аналіз проблеми екологічного аудиту меліорованих агроландшафтів з метою стабілізації їх екологічного стану та безпечного користування в умовах трансформації земельних відносин і раціонального землекористування.

 Ключові слова: екологічний аудит, меліоровані агроландшафти, прогнозування, моделювання, еколого-меліоративний стан, осушувані землі Continue reading ‘Екологічний аудит меліорованих агроландшафтів в сучасних умовах’ »

Екологічний стан агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’яті

УДК 631.6

О.О. СИДОРЕНКО, канд. с.-г. наук, О.В. ЦВЄТОВА, канд. тех. наук, О.В. ТУРАЄВА, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено результати оцінювання екологічного стану агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’яті з урахуванням існуючої системи еколого-меліоративного моніторингу. Відмічено необхідність контролю водотоків та водозапасів для уникнення негативних наслідків з боку можливого антропогенного втручання в підземну гідросферу регіону

 Ключові слова: екологічний стан, гідрогеологічний режим, рівень ґрунтових вод, стабільність, агроландшафти Continue reading ‘Екологічний стан агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’яті’ »

Світовий досвід консолідації земель сільськогосподарського призначення

УДК 631.67:631.152.2:631.152.3

К.І. ЧОРНА, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 У даній статті висвітлено найбільш поширені і відомі у світі методи консолідації земельних ресурсів. Спираючись на позитивні практики світового досвіду, запропоновано основні моменти впровадження планів консолідації, які можуть бути використані для подальшого розвитку України.

 Ключові слова: консолідація земель, асоціації водоземлекористувачів, оптимізація землекористування, земельна реформа Continue reading ‘Світовий досвід консолідації земель сільськогосподарського призначення’ »

Система інформаційного забезпечення аграрного виробництва через мережу Інтернет

УДК 631.15+631.5/631.8:004.9

М.І. РОМАЩЕНКО, док. тех. наук., В.П. КОВАЛЬЧУК, док. тех. наук, Ю.О. ТАРАРІКО, док. с.-г. наук, Ю.В. СОРОКА, канд. с.-г. наук, А.В. КРУЧЕНЮК, Інститут водних проблем і меліорації НААН

О.С. ДЕМЧУК, канд. тех. наук, Національний університет  водного господарства та природокористування

Проведено аналіз інформаційного забезпечення в аграрному виробництві. В ІВПіМ розробляється «Система інформаційного забезпечення аграрного виробництва», що має дворівневу структуру прийняття рішень і містить базу даних. На рівні «господарство» система, враховуючи як економічні пріоритети та побажання господарства, так і грунтово-кліматичні та екологічні обмеження, допомагає агровиробнику (користувачу системи) визначити набір пріоритетних культур за допомогою підсистеми «Сівозміни». На рівні «поле» система, використовуючи базу даних, допомагає розрахувати користувачеві технологічні карти визначених пріоритетних культур. База даних системи складається з п’яти розділів: «землеробство», «агроресурсний потенціал», «меліорація», «механізація та переробка», «тваринництво» і дає довідкову інформацію для агровиробника.

 Ключові слова: землеробство, технологічна карта, підтримка прийняття рішень, інформаційна система, база даних, Інтернет Continue reading ‘Система інформаційного забезпечення аграрного виробництва через мережу Інтернет’ »

Автоматизація і оптимізація підбору добрив за балансовим методом

УДК 631.8: 004.4

М.І. РОМАЩЕНКО, док. тех. наук, Т.В. МАТЯШ, канд. тех. наук, В.П. КОВАЛЬЧУК, док. тех. наук, Н.В. СОРОКА Інститут водних проблем і меліорації НААН

В.О. БОГАЄНКО, канд. тех. наук, Інститут кібернетики НАНУ

 У статті запропоновано підхід до автоматизації процесу підбору добрив за компонентами балансовим методом по виносу поживних речовин рослинами з ґрунту та вибором певної торгової марки добрива за оптимальною ціною. Підхід реалізовано у вигляді модуля в системі підтримки прийняття рішень у землеробстві.

 Ключові слова: добрива, автоматизація підбору, балансовий метод, винос поживних речовин рослинами, оптимальна ціна Continue reading ‘Автоматизація і оптимізація підбору добрив за балансовим методом’ »

Еколого-агрохімічні аспекти хімічної меліорації у сполученні із сидерацією на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся

УДК: 631.622.631.8.4.

О.П. ЧМЕЛЬ  Інститут агроекології та природокористування НААН України

 Проаналізовано вплив хімічної меліорації дерново-підзолистого ґрунту в короткоротаційній сівозміні в зоні Чернігівського Полісся. Встановлено, що доповнення хімічної меліорації проміжною сидерацією дозволяє зменшити непродуктивні втрати оксиду кальцію, азоту та водорозчинного гумусу, оцінено втрати біогенних елементів з інфільтраційними водами на різних агрофонах.

 Ключові слова: хімічна меліорація, дерново-підзолисті ґрунти, вузькоспеціалізовані сівозміни, сидерат, втрати біогенних елементів.

Continue reading ‘Еколого-агрохімічні аспекти хімічної меліорації у сполученні із сидерацією на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся’ »

Оптимізація галузевої структури агроекосистем на меліорованих землях Правобережного Полісся

УДК 631.1:338.43

Ю.О. ТАРАРІКО, док. c-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

А.О. МЕЛЬНИЧУК, канд. с.-г. наук, Інститут сільського господарства Полісся НААН

В.П. ЛУКАШУК, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

У статті наведено економічне оцінювання різних варіантів використання агроресурсного потенціалу меліорованих територій Правобережного Полісся, що проводилось за результатами імітаційного моделювання перспективних сценаріїв розвитку типового сільськогосподарського підприємства.

Встановлено, що максимальна прибутковість підприємства досягатиметься за формування інфраструктури з вирощуванням і переробкою  продукції льонарства, високопродуктивним тваринництвом з отриманням готових до споживання продуктів харчування, біоенергії і органічних добрив за умови ефективного регулювання водно-повітряного режиму на меліорованих землях.

 Ключові слова: Правобережне Полісся, оптимізація галузевої структури, імітаційне моделювання, агроекосистема, агроресурсний потенціал, економічна оцінка

Continue reading ‘Оптимізація галузевої структури агроекосистем на меліорованих землях Правобережного Полісся’ »