Archive for the ‘Водні ресурси’ Category.

Удосконалення технології забору і очищення води з поверхневих водних об’єктів на групових сільгоспводопроводах

УДК 628.1

Д.І.ХАРЛАНОВ, П.Д. ХОРУЖИЙ, док. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Проаналізовано ефективність роботи водоочисних споруд для традиційних технологій підготовки питної води з поверхневих водних об’єктів і запропоновано спосіб удосконалення цих технологій шляхом застосування водозабірно-очисних споруд і фільтрів з плаваючим фільтрувальним завантаженням та повторного використання осадів після промивки фільтрів.

 Ключові слова: поверхневі водні об’єкти, технологія водопідготовки, водозабірні-очисні споруди, плаваюче фільтрувальне завантаження Continue reading ‘Удосконалення технології забору і очищення води з поверхневих водних об’єктів на групових сільгоспводопроводах’ »

Аналіз якості води для питного водопостачання в системі каналу Дніпро-Донбас

УДК 628.1

В.І. РОЖКО, П.І. КОВАЛЬЧУК, док. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Проведено аналіз якості води каналу Дніпро-Донбас для питного водокористування за рівнями ГДК речовин. Проаналізовано значення середньорічних показників якості води за 2010-2014 рр. та зміну показників за результатами водообміну у Краснопавлівському водосховищі. Досліджено вплив стоку р. Орілька на погіршення якості води в каналі.

 Ключові слова: питне водопостачання, якість питної води, графічний метод, водообмін, динаміка в часі і просторі Continue reading ‘Аналіз якості води для питного водопостачання в системі каналу Дніпро-Донбас’ »

Методологічні основи створення замкнених систем водокористування на підприємствах АПК

УДК.628.1

С. В. КУЛАКІВСЬКИЙ, С.Р. СТАСЮК, Д.О. СІЛЯНОК, П.Д. ХОРУЖИЙ док. техн. наук, Д.В. ЧАРНИЙ канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено результати аналізу сучасних напрямів розвитку замкнених систем водокористування на підприємствах АПК з урахуванням необхідності мінімізації забору «свіжої» води з природних водних джерел, виключення скидання в них неочищених стічних вод та їх використання на технічні потреби і в сільськогосподарському виробництві при мінімізації питомих капітальних і експлуатаційних витрат.

 Ключові слова: природні води, стічні води, підприємства АПК, замкнені системи водокористування, очищення води, технічна вода, питна вода Continue reading ‘Методологічні основи створення замкнених систем водокористування на підприємствах АПК’ »

Удосконалення системи просторового оцінювання водно-екологічних та еколого-меліоративних ситуацій з використанням супутникових даних

УДК 631.67:528.88 (15)

А.М. ШЕВЧЕНКО, канд. с.-г. наук, О.В. ВЛАСОВА, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто напрями удосконалення системи просторового оцінювання водно-екологічних та еколого-меліоративних ситуацій за рахунок запропонованих методів, методик і технологій, що базуються на застосуванні супутникової інформації певної категорії.

 Ключові слова: система просторового оцінювання, водно-екологічні та еколого-меліоративні ситуації, радіаційний баланс водних мас, вологозапаси, моніторинг засолення ґрунтів, індекси-показники Continue reading ‘Удосконалення системи просторового оцінювання водно-екологічних та еколого-меліоративних ситуацій з використанням супутникових даних’ »

Шахтний колодязь з горизонтальними дренами для забору і подачі інфільтраційних вод в зонах підтоплення сільських територій*

УДК 626.862:628.1

П.Д. ХОРУЖИЙ, док. техн. наук, Т.П. ХОМУТЕЦЬКА, канд. техн. наук, І.О. КУКЛА, Інститут водних проблем і меліораціі НААН

 Розглянуто основні причини підтоплення сільськогосподарських територій та показано, що одним із заходів зниження рівнів ґрунтових вод може бути інтенсивне їх використання для систем сільськогосподарського водопостачання і краплинного зрошення за допомогою комбінованого шахтного водозабору конструкції ІВПіМ НААН.

 Ключові слова: підтоплення територій, ґрунтові води, сільськогосподарське водопостачання, горизонтальні дрени, шахтний колодязь Continue reading ‘Шахтний колодязь з горизонтальними дренами для забору і подачі інфільтраційних вод в зонах підтоплення сільських територій*’ »

Якість води в річці Рось

УДК 556.114:556.531 (075.8)

В.І. Вишневський, док. географ. наук, С.А. Шевчук канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН,

О.І. Шевченко, Дніпровське басейнове управління водних ресурсів

Наведено результати моніторингу якості води в р. Рось. Встановлено зміни якісних показників за довжиною річки та в часі. Виявлено внутрішньорічні особливості якості води.

 Ключові слова: якість води, моніторинг, внутрішньорічний розподіл якісних показників води Continue reading ‘Якість води в річці Рось’ »

Деякі питання реформування водогосподарської галузі України

УДК 631. 67

М.І. РОМАЩЕНКО, док. техн. наук, академік НААН, О.О. ДЕХТЯР, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Розглянуто сучасний стан зрошення та представлено бачення етапів проведення реформування водогосподарської галузі для досягнення сталого розвитку аграрного сектору України

 Ключові слова: зрошення, водогосподарська галузь, управління, реформування, відновлення, інституційні зміни Continue reading ‘Деякі питання реформування водогосподарської галузі України’ »

Обґрунтування можливості очищення підземних вод із понаднормовим вмістом Fe2+ і Mn2+ за допомогою спрощеної аерації по безреагентній схемі

УДК 628.147

Д.В. ЧАРНИЙ, канд. тех. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Представлено аналіз традиційних технологій деманганації. Розглянуто окиснення  розчинних Fe2+ і Mn2+ за допомогою спрощеної аерації атмосферним О2. Наведено термодинамічне обґрунтування можливості протікання цього процесу і означена присутність енергетичного бар’єра при окисненні Mn2+. Проаналізовані природні чинники, що сприяють подоланню енергетичного бар’єра і які  є поширеними елементами, що входять до складу типових підземних вод. Розкрита роль у цьому процесі заліза, різниці фаз – рідка/тверда, адсорбційної здатності твердої фази відносно Mn2+ та впливу біогенного фактора і його особливості. Проаналізовано біогеохімічний цикл марганцю. Спираючись на природні процеси, що відбуваються в процесі біогеохімічного циклу марганцю, збудовано промислові установки, що забезпечують  ланцюг із технологічних процесів, здатних за безреагентною схемою долати енергетичний бар’єр при деманганації вод з понаднормовими концентраціями  Fe2+ і Mn2+ шляхом їх окиснення атмосферним киснем.

Ключові слова: деманганація, знезалізнення, кінетика, термодинаміка, кисень,  абіотичні, Fe2+, Mn2+, Fe(OH)2+, окиснення, каталізатор, гетерогенний, каталіз, залізо-марганцеві кірки,   літоавтотрофи,  фази, тверда, рідка, адсорбція, мікробіота, мікробний, біогеохімічний, цикл, рН, Еh, rH2 Continue reading ‘Обґрунтування можливості очищення підземних вод із понаднормовим вмістом Fe2+ і Mn2+ за допомогою спрощеної аерації по безреагентній схемі’ »

Якість поверхневих вод басейну річок Тиса – Тур

УДК 504.45: 556.1  (477.87)

Ю.Ю. БАНДУРОВИЧ, А.В. ФАНДАЛЮК, канд. с.-г. наук, Закарпатська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»

Е.Й ОСІЙСЬКИЙ, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса

М.П. СКОБЛЕЙ, Державна екологічна інспекція Закарпатської області

 Розглянуто результати аналізу якості води річок басейну Тиса – Тур за комплексною екологічною оцінкою, яка включає фізико-хімічні елементи якості поверхневих вод, кисневий режим, водневий показник (pH), масову концентрацію іонів амонію, нітрит- та нітрат-іонів, загального азоту, розчинених ортофосфатів, загального фосфору і  важких металів (кадмій, плюмбум, нікель) За результатами проведених аналітичних гідрохімічних досліджень та оцінок хімічних елементів якості відповідно до Транснаціональної моніторингової мережі МКЗРД добрий хімічний стан у пункті моніторингу має р. Ботар, вище с. Новоселиця, витік («референційні» умови). Найменш забрудненими є притоки р. Холт, с. Хижа та р. Млиновиця, вище с. Черна, а найбільш забрудненою є р. Вештеге біля смт. Королево.

Ключові слова: якість води, басейн річки, поверхневі води, кисневий режим, нітрати, фосфати, важкі метали Continue reading ‘Якість поверхневих вод басейну річок Тиса – Тур’ »

Дослідження процесу висхідного фільтрування води на фільтрах з плаваючим багатошаровим завантаженням

УДК 628.1/3.067

 О.В. ПЕТРОЧЕНКО, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено результати досліджень процесу висхідного фільтрування води через плаваюче фільтрувальне  завантаження водоочисних споруд. Встановлено основні параметри багатошарового плаваючого фільтрувального завантаження та режими фільтрування, які забезпечують підвищення ефективності процесу очищення води за рахунок збільшення питомої брудомісткості фільтрувального завантаження та тривалості фільтроциклу.

Ключові слова: водоочисні споруди, зернисті фільтри, плаваюче фільтрувальне завантаження, висхідне фільтрування, питома брудомісткість фільтра, тривалість фільтроциклу Continue reading ‘Дослідження процесу висхідного фільтрування води на фільтрах з плаваючим багатошаровим завантаженням’ »