Archive for the ‘Зрошення – Осушення’ Category.

Дощування та краплинне зрошення: особливості застосування в сучасних умовах

УДК 631.674.5:631.674.6

М.І. Ромащенко, док. тех. наук, А.П. Шатковський, канд. с.-г. наук, Б.І. Конаков, канд. тех. наук, В.В. Бабіцький, канд. тех. наук., В.В. Васюта, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Висвітлено існуючий стан і особливості застосування дощувальної техніки та систем краплинного зрошення в сучасних умовах. Наведено фактори, які мають бути враховані при відновленні та розвитку зрошення в Україні.

 Ключові слова: спосіб поливу, дощування, краплинне зрошення, дощувальна техніка (ДТ), гідромодуль Continue reading ‘Дощування та краплинне зрошення: особливості застосування в сучасних умовах’ »

Обґрунтування технології автоматизованого управління водоподачею на зрошувальних системах

УДК 631.674.5:631.171

В.М. ПОПОВ док. техн. наук, М.М. ТАРГОНІЙ, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено метод обґрунтування технології автоматизованого управління водоподачею на закритих зрошувальних системах (ЗЗС) із застосуванням математичного моделювання динамічних процесів водоподачі та енергоспоживання з урахуванням їх імовірнісно-статистичних характеристик.

Ключові слова: математична модель, автоматизоване управління водоподачею, система розосередженого контролю, автоматизований електропривід, насосний агрегат, дощувальна машина, енергоефективність Continue reading ‘Обґрунтування технології автоматизованого управління водоподачею на зрошувальних системах’ »

Підвищення водозабезпеченості меліоративних систем гумідної зони

УДК 631,6; 626.8

М.В. ЯЦИК, канд. техн. наук; Г.В. ВОРОПАЙ, канд. техн. наук; Н.Б. МОЛЕЩА, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Наведено методику та результати досліджень параметрів регулювання водного режиму та апробації технологічних рішень щодо підвищення водозабезпеченості пілотних об’єктів. Досягнуто підвищення врожайності багаторічних трав (понад 30%) завдяки додатковому зволоженню осушуваних грунтів з акумуляційної ємкості, наповненої за рахунок поверхневого та дренажного стоку.

 Ключові слова:  меліоративна система, осушувані ґрунти, водооборотна осушувально-зволожувальна система, водоакумулююча ємкість Continue reading ‘Підвищення водозабезпеченості меліоративних систем гумідної зони’ »

Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України

УДК 631.674.6:633.63

А.П. Шатковський*, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 

Наведено результати впливу густоти рослин, гібридного складу та строків збирання коренеплодів буряку цукрового на параметри водного режиму та продуктивність рослин в умовах краплинного зрошення Степу України. Встановлено, що кращим строком збирання гібридів є 21 жовтня за густоти посіву насіння 111 тис.шт./га. Це забезпечує мінімальний коефіцієнт водоспоживання (62,9 м3/т) та найвищу врожайність на рівні 107,3-110,7 т/га за вмісту цукру у коренеплодах 17,3-18,2 %.

 Ключові слова: краплинне зрошення, водоспоживання, буряк цукровий, гібриди, врожайність, цукристість Continue reading ‘Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України’ »

Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості

УДК 631/627.5(477.8)

С.В. Шалай, канд. с-г. наук, Н.А. Фроленкова, канд. екон. наук,Н.С. Бондарчук, А.М. Рокочинський, док. тех. наук, Національний університет водного господарства та природокористування

 Розглянуто науково-методичні підходи до обґрунтування проектної врожайності сільськогосподарських культур на меліорованих землях з регульованим водним режимом на основі застосування комплексу прогнозно-імітаційних моделей. Запропоновано оцінювати ринкову вартість осушуваних земель на основі показника розрахункової проектної врожайності, яка відображає її досягнення в умовах меліоративних об’єктів з двостороннім регулюванням водного режиму.

 Ключові слова: обґрунтування, врожайність, осушувані землі, ринкова вартість Continue reading ‘Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості’ »

Урожайність валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах Лівобережного Лісостепу України

УДК 631.674.6:633.888

Н.В. ПРИВЕДЕНЮК * Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН

 Досліджено вплив краплинного зрошення, площі живлення та способу внесення мінеральних добрив на врожайність валеріани лікарської. Підтримання вологості ґрунту на рівні 90% від найменшої вологомісткості забезпечило отримання найвищої врожайності коренів валеріани – 5,1 т/га, що перевищувало контроль на 142,9%. Вирощування валеріани лікарської без застосування зрошення є ризикованим, а нестача ґрунтової вологи на початкових фазах розвитку рослин спричинила загибель посіву у 2015 р.
Внесення повного мінерального добрива під основний обробіток N45P45K45 підживленням методом фертигації N45P45K45  та ущільнення рослин за рахунок зміни ширини  міжряддя (з 60+60+60 см на 60+30+60 см) забезпечило приріст врожайності коренів 1,2 т/га відносно контролю.

 Ключові слова: валеріана лікарська, краплинне зрошення, урожайність, корені із кореневищами, фертигація, схема сівби Continue reading ‘Урожайність валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах Лівобережного Лісостепу України’ »

Системна оптимізація водорегулювання як необхідна умова створення та функціонування водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах

УДК 631.6:519.863

А.М. РОКОЧИНСЬКИЙ, док. тех. наук., Національний університет водного господарства та природокористування

 У статті обґрунтовано необхідність й розглянуто можливі підходи до реалізації системної оптимізації водорегулювання на меліорованих землях при створенні та функціонуванні водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах.

 Ключові слова: системна оптимізація, водорегулювання, водогосподарсько-меліоративні об’єкти, еколого-економічні засади Continue reading ‘Системна оптимізація водорегулювання як необхідна умова створення та функціонування водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах’ »

Біологічне забруднення води в системах краплинного зрошення

УДК 631.674.6:631.6.03

 С.В. УСАТИЙ, Л.Г. УСАТА, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Встановлено факт біологічного забруднення води в поливних трубопроводах систем краплинного зрошення, визначено характеристики його складових та ефективність зменшення їх вмісту засобами водопідготовки.

 Ключові слова: поливна вода, біологічне забруднення, поливний трубопровід, система краплинного зрошення, завислі частки, гідробіонти Continue reading ‘Біологічне забруднення води в системах краплинного зрошення’ »

Еколого-економічне оцінювання проектів реконструкції рисових зрошувальних систем та їхньої загальної ефективності

УДК 631.6

В.О. Турченюк, канд. тех. наук, Н.А. Фроленкова, канд. екон. наук, О.Ю. Тимейчук, канд. тех. наук, А.М. Рокочинський, док. тех. наук,

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Обґрунтовано необхідність і розглянуто підходи до удосконалення технології розробки проектів реконструкції рисових зрошувальних систем та оцінювання їхньої загальної еколого-економічної ефективності. Проведено оцінювання економічної ефективності та інноваційної привабливості результатів наукових досліджень, обґрунтовано оптимальний склад заходів та черговості  їх реалізації  при реконструкції  діючих рисових систем.

Ключові слова: еколого-економічне оцінювання,  проект реконструкції, рисова зрошувальна система, загальна ефективність

Continue reading ‘Еколого-економічне оцінювання проектів реконструкції рисових зрошувальних систем та їхньої загальної ефективності’ »

Особливості та проблеми регулювання водного режиму грунтів на осушуваних землях за сучасних напрямів їхнього використання

УДК 631.62

 А.О. ЗАБУГА*

Ірпінське міжрайонне управління водного господарства Держводагентства України

 Охарактеризовано сучасний стан використання осушуваних земель і проблеми експлуатації меліоративних систем у басейні річки Ірпінь. Визначено напрями удосконалення режиму експлуатації осушувальних та осушувально- зволожувальних систем для забезпечення ефективного регулювання водного режиму грунтів, мінімізації проявів шкідливої дії вод і торфових пожеж.

 Ключові слова: водний режим, дренаж, Ірпінська осушувально-зволожувальна система, осушувані землі, рівень грунтових вод, торфові пожежі

Continue reading ‘Особливості та проблеми регулювання водного режиму грунтів на осушуваних землях за сучасних напрямів їхнього використання’ »