ISSUE 105

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН 31 березня 2017 року (протокол № 3). У збірнику відображено результати теоретичних та експериментальних досліlжень з пріоритетних напрямів: агроресурси, водні ресурси, зрошення, осушення, гідрологія, екологія, гідротехніка, агроінженерія тощо. Стане у пригоді науковцям, фахівцям водного та сільського господарства.

ЗМІСТ

Водні ресурси

Romashchenko M.I., Shevchenko A.M.,
Lyutnytskyi S.M.
State and ways of enhancing the water supply of the southern region of Ukraine by using the water resources of the Danube river
Ромащенко М.І., Шевченко А.М.,
Лютницький С.М.
Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай
Власова О.В., Шевченко А.М., Боженко Р.П. Оцінювання запасів прісної води півдня України
Бабій П.О., Вишневський В.І. Промивка водосховищ на р. Рось як засіб поліпшення якості води
Яцик А.В., Гопчак І.В., Басюк Т.О. Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Гапа
Шевчук С.А., Козицький О.М., Вишневський В.І. Сучасний стан озера Алмазне та заходи з його екологічного оздоровлення
Сизоненко Г.А. Дослідження вартості спожитої електроенергії в системах водопостачання з підземних джерел при зміні коефіцієнта зонування і дії багатозонних тарифів

Агроресурси

Тараріко Ю.О., Мельничук А.О., Лукашук В.П. Оптимізація галузевої структури агроекосистем на меліорованих землях Правобережного Полісся
Чмель О.П. Еколого-агрохімічні аспекти хімічної меліорації у сполученні із    сидерацією на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся

Зрошення-осушення

Яцик М.В., Воропай Г.В., Кіка С.М. Досвід та перспективи вирощування високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) на осушуваних землях в умовах змін клімату
Коломієць С.С., Пилипчук І.М. Екологічно збалансоване використання осушуваних торфовищ у меліоративному землеробстві
Мозоль Н.В. Регулювання водного режиму ґрунтів на масивах із локальним розвиненим мікрорельєфом
Дехтяр О.О., Брюзгіна Н.Д. Сучасний стан та досвід відновлення зрошення в Румунії
Забуга А.О. Особливості та проблеми регулювання водного режиму ґрунтів на осушуваних землях за сучасних напрямів їхнього використання
Турченюк В.О., Фроленкова Н.А.,
Тимейчук О.Ю., Рокочинський А.М.
Еколого-економічне оцінювання проектів реконструкції рисових зрошувальних систем та їхньої загальної ефективності

Гідротехніка

Коваленко О.В., Юзюк О.Ю. Вплив рецептури на властивості самоущільнювального бетону
Петроченко В.І. Методика визначення оптимальних розрахункових величин забезпеченості паводків на стадії проектування протипаводкових систем
Коваленко О.В. Сучасний модифікований бетон для ремонту та реконструкції гідротехнічних споруд
Петроченко О.В. Удосконалення процесу відновлення фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок

ЗАВАНТАЖИТИ повний файл Випуску 105 міжвідомчого тематичного збірника “Меліорація і водне господарство”

Comments are closed.