Form of cutting

Завантажити форму (pdf)

Інститут водних проблем і меліорації

Національної академії аграрних наук України

03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 37;

тел.: +38044-257-40-30, факс: +38044-257-40-01

e-mail: iwpim.naan@gmail.com     Web site: http://mivg.iwpim.com.ua/

РЕЦЕНЗІЯ

на статтю________________________________________________________________________________________________________________________________

подану для опублікування у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Меліорація і водне господарство».

  1. Чи відповідає стаття тематиці збірника?

Якщо так, то до якої рубрики її віднести?

   так

 частково

    ні

Назва  рубрики –

_________________________________

2. Чи відповідає структура статті вимогам збірника?

   так

 частково

    ні

3. Чи відповідає об’єм статті вимогам збірника?

   так

 частково

    ні

4. Чи в достатній мірі автором(ами) наведено результати досліджень інших науковців за тематикою статті?

   так

 частково

    ні

5. Чи відповідає назва статті її змісту?

   так

 частково

    ні

6. Чи містить стаття нові наукові результати (новизну)?

   так

 частково

    ні

7. Чи є матеріал статті підсумком закінчених досліджень (етапу досліджень)?

   так

 частково

    ні

8. Чи відповідають висновки меті, задачам та представленим результатам?

   так

 частково

    ні

9. Чи відповідає анотація (abstract) англійською мовою вимогам видань, що входять до наукометричних баз даних?

   так

 частково

    ні

10. Чи оформлена бібліографія (references) відповідно до вимог?

   так

 частково

    ні

Інші зауваження та побажання:____________________________________________________

____________________________________________________________________

Рекомендації  редакційній  колегії  щодо  прийняття  рукопису  статті:

     Прийняти  у  поданому  вигляді;

     Прийняти  з  технічними  виправленнями;

     Прийняти  після  доопрацювання;

     Не  приймати.

 «___»_______________20___ р.

Comments are closed.