Requirements for review

ПОРЯДОК  РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

1.Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять процедуру рецензування.

2.Форми рецензування  статей:

–зовнішня (рецензування рукописів статей доктором або кандидатом наук, який є провідним спеціалістом у відповідній галузі науки);

–внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії).

3. У зовнішній рецензії повинні бути висвітлені такі питання:

– чи відповідає зміст статті заявленій в назві темі;

– наскільки стаття відповідає сучасним досягненням у зазначеній галузі;

– чи доступна стаття читачам, на яких вона розрахована, з погляду мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, рисунків та ін.;

– чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше виданої з цього питання літератури;

– у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення й доповнення повинні бути внесені автором;

– висновок про можливість опублікування цього рукопису в збірнику: «рекомендується», «рекомендується за умови виправлення відзначених рецензентом недоліків» або «не рекомендується».

4.Зовнішні рецензії засвідчують в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.

Рецензія повинна бути підписана рецензентом з розшифровкою посади, наукового ступеня і вченого звання.

5. Відповідальний секретар протягом 2 днів повідомляє авторів про одержання статті.

6. Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю збірника, вимогам до оформлення й направляє її на внутрішнє рецензування члену редакційної колегії, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

7. Внутрішня рецензія виконується членами редакційної колегії збірника у відповідності з Наказом по інституту від 02 09 2013 р. № 135 «Про зміни складу редколегії збірника «Меліорація і водне господарство» 

Рецензент оцінює якість рукопису за такими пунктами, як:

– наукова новизна,

– обґрунтованість результатів,

– значимість результатів,

– ясність викладення,

– відповідність вимогам оформлення

і виставляє за кожним пунктом параметричну оцінку від 0 до 5.

Залежно від суми балів приймається рішення про доцільність публікації, про необхідність доопрацювання рукопису або про недоцільність публікації.

Рецензія повинна бути підписана my response рецензентом з розшифровкою посади, наукового ступеня і вченого звання.

8. Рецензії, які не відповідають встановленим вимогам, до розгляду не приймаються.

9. У випадку відхилення статті від публікації редакція направляє автору мотивовану відмову.

10. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією Інституту.

11. Оригінали рецензій зберігаються в редакції наукового збірника «Меліорація і водне господарство».

Завантажити форму рецензії

 

 

Comments are closed.