Requirements for Manuscripts

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО МІЖВІДОМЧОГО ТЕМАТИЧНОГО НАУКОВОГО ЗБІРНИКА

 «МЕЛІОРАЦІЯ І ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО»

 

Вимоги ВАК до наукових статей (Бюлетень ВАК України, №1, 2003)

 

При написанні наукових статей для фахових  видань, збірників конференцій, наукових журналів, необхідно пам’ятати про їх відповідність вимогам Вищої атестаційної комісії України (ВАК).

Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів:

 • постановка проблеми;
 • актуальність дослідження;
 • зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • новизна;
 • методологічне або загальнонаукове значення;
 • викладення основного матеріалу;
 • головні висновки;
 • перспективи використання результатів дослідження.

 Загальні вимоги до оформлення статті

 

 • До друку приймаються статті, написані українською, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні). Рукописи статей, які подаються в редакцію збірника «Меліорація і водне господарство», повинні бути оформлені належним чином та відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю збірника.

 

 • У редакцію надсилаються два примірники рукопису статті українською мовою загальним обсягом до 8 сторінок (для молодих вчених – до 5 сторінок) (у тому числі список літератури, таблиці (не більше 4), рисунки (не більше 4)), надруковані на білому папері формату А4 (210 мм×297 мм), та відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows –  03, WRITE. Назва файлу статті повинна містити тільки прізвище автора (у випадку, якщо стаття має більш ніж одного автора, назва повинна містити прізвище 1-го автора).

 

 • Текст статті повинен містити ключові слова, а також анотації українською, англійською та російською мовами (від 50 до 100 слів) з перекладами прізвищ авторів та назви статті. Бажано, щоб назва статті була короткою та відображала її зміст. Одиниці фізичних величин, які використовуються в публікації, повинні відповідати системі СІ. У кінці рукопису вказуються повна назва організації, у якій виконана робота, та дата відправлення в редакцію. Один із рукописів підписується авторами.

 

 • На окремих аркушах надається інформація про авторів (прізвище та ім’я, повна назва організації, посада, вчений ступінь і звання, поштова адреса, телефон, е-mail) та розширена анотація на англійській мові, обсяг якої повинен бути не менше ніж 2000- 2700 знаків (1-1,5 сторінки).

 

– актуальність дослідження;

– мета і завдання дослідження;

– методи дослідження: інформація про те, коли, де, протягом якого періоду проведено дослідження, які методи за цього використано;

– результати дослідження та основні конкретизовані висновки;

– перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи.

Рекомендований обсяг розширеної анотації статті англійською мовою – 1700-2000 друкованих знаків (з пробілами).

 

1. УДК;

2. назва статті;

3. П.І.Б. автора(-ів);

4. місце роботи автора(-рів);
5.анотація українською мовою;
6. ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8);
7. текст статті;

8. бібліографія;

9. анотації російською та англійською мовами.

Наявність повного обсягу структурних елементів є обов’язковою.

 

Комп’ютерний варіант рукопису повинен відповідати таким вимогам

Стаття оформляється в текстовому редакторі WORD-03, WRITE (шрифт Times New Roman, 14 pt, з інтервалом 1,5).

Параметри сторінки – формат A4 (210 мм×297 мм), поля по 2 см. Сторінки не нумеруються.

 

Текст оформляється в такому порядку:

 1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю (Times New Roman, 14 pt , bold). Далі до назви статті пропускається рядок.
 2. Назва статті, без абзацного відступу, вирівняна по центру, інтервал між рядками одинарний, великі літери (Arial, 14 pt, bold). Далі – три порожні стрічки.
 3. Імена та прізвища авторів, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю, інтервал між рядками одинарний, великі літери (Arial, 12 pt).
 4. Місце роботи автора(рів). Без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю, інтервал між рядками одинарний, малі літери (Arial, 12 pt).
 5. Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного відступу, відступ зліва 1 см, відступ зверху та знизу абзацу 12 pt, вирівняно по ширині тексту, інтервал між рядками одинарний, Times New Roman, 12 pt, курсив).

При підготовці анотації необхідно враховувати таке:
– анотація – короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі;
– текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації;
– анотації повинні давати можливість скласти уявлення про основний зміст статті, що іноді позбавляє необхідності читати матеріал у повному обсязі.;

– анотації використовуються в інформаційних, (у тому числі автоматизованих) системах пошуку документів та інформації;– одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновки. Такий спосіб складання анотацій одержав поширення у закордонних журналах.
Пам’ятайте, що анотація, яка написана іншими мовами, ніж мова статті, є для науковців, які не знають мову статті, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень.

6. Якщо робота виконана під безпосереднім керівництвом наукового керівника, то про це вказується далі, під текстом першої сторінки, при цьому зазначається його науковий ступінь, наукове звання і прізвище з ініціалами;

 

7. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:», без абзацного відступу, відступ зліва 1 см, вирівняно по ширині тексту, інтервал між рядками оди­нарний, Times New Roman, 12 pt, bold). Далі – один порожній рядок. Ключових слів або словосполучень має бути не менше 4, але не більше 8.

 1. Основний текст статті друкується через один інтервал з абзацним відступом 1 см (Times New Roman, 14 pt). Текст вирівнюється по ширині.
 2. Стаття починається зі вступу, який може мати довільну назву , як наприклад: проблема та шляхи її розв’язання; постановка питання; постановка проблеми та стан її вивчення та інше. Назва друкується без нумерації, без абзацного відступу, жирними літерами. Після неї в цьому ж рядку викладається текст вступу.
 3. Назви розділів не нумеруються і пишуться з нового рядка, без абзацного відступу, жирними літерами. Основний текст розділу починається в тому ж рядку, що й назва розділу.
 4. Формули даються в окремому рядку з відступом зліва 1 см, нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з правої сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю. Додаткові відступи перед і після формул не робляться. Для набору формул використовувати вбудований у Word for Windows редактор формул Equation 3.0.
 5. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Підписи до ілюстрацій, рисунків, графіків, схем тощо подаються шрифтом Times New Roman, 12 pt., bold під зображенням і починаються зі слова Рис. 1., далі йде назва рисунку. Назви таблиць подаються шрифтом Times New Roman, 12 pt., курсив. bold зверху таблиці, при цьому слова «Таблиця» чи «Таб.» не пишуться, а відразу йде назва таблиці, або її нумерація, а потім назва, якщо таблиця в тексті не одна. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Не доцільно використовувати вертикальні надписи в колонках. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR. Рисунки виконуються у форматі, який забезпечує чітку передачу усіх деталей, у масштабі 1:1 або 2:1. На рисунках допускаються лише цифрові та буквенні позначення, пояснювальний текст розміщується в підтекстовках до рисунків.
 6. Стаття закінчується висновками. Слово “Висновки” друкується без нумерації, без абзацного відступу, жирними літерами. Після нього в цьому ж рядку викладається текст висновків.
 7. Перелік використаних джерел укладається за порядком посилання в тексті (Times New Roman, 12 pt). Слово «Бібліограція» набирається в окремому рядку (Times New Roman, 12 pt, курсив). Між текстом статті та переліком використаних джерел має бути відступ зверху абзацу – 12 pt. Список використаних джерел має містити не менше 4 найменувань і має бути оформленим згідно з ДСТУ 7.1:2006.
  Пам’ятайте, що в усьому світі до списку використаних джерел висуваються високі вимоги. Стаття із представницьким списком літератури демонструє професійний кругозір і якісний рівень досліджень її авторів.
 8. Анотації російською і англійською мовами подаються (Times New Roman, 12 pt, курсив) після бібліографії. Між текстом бібліографії та анотаціями відступ зверху абзацу – 12 pt. Анотації починаються з прізвищ та ініціалів автора(рів) та назви статті, перекладених на відповідну мову.
 9. У кінці статті вказується дата її надсилання до редакції збірника.

 

Підстави для відмови в розгляді статті:

1. відсутність або неповнота будь-якого структурного елементу статті;

2. відсутність контактної інформації;

3. відсутність УДК;

4. відсутність списку використаних джерел;

5. невідповідність обсягу статті вимогам (менше 4 або більше 8 сторінок без основних структурних елементів);

6. недостатній обсяг анотацій (менше 50 слів);

7. недостатній обсяг розширеної анотації на англійській мові, поданої окремим файлом (менше 1800 знаків);

8. недостатній обсяг списку використаних джерел (менше 4 найменувань);

9. стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).

 

Редколегія залишає за собою право проводити редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків і стилю автора).

За відмови в публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

Рукописи статей надсилати на електронну адресу Lagunova@ukr.net

Comments are closed.